Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 18 September 2023


Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation:

Yieldly AB (organisationsnummer: 559410–2575) (”Yieldly”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som redogörs för nedan.

Kontaktinformation: contact@yieldly.se.


Ändamål och rättslig grund

Inom ramen för Yieldly’s verksamhet är det sällan aktuellt att behandla andra personuppgifter än sådana som är direkt nödvändiga för att inleda och upprätthålla en affärsrelation mellan den verksamhet som du företräder och Yieldly. Exempelvis namn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, befattning och adress till verksamheten du företräder.


Mottagare inkl. personuppgiftsbiträden

Anställda i de bolag som direkt och indirekt äger Yieldly kan beviljas åtkomst till dina personuppgifter i kunskaps- och affärssyfte, baserat på deras behov av att ha tillgång till dem. Även rådgivare och andra med ett berättigat intresse kan komma att behandla dina personuppgifter, exempelvis advokater, revisorer och andra som bistår Yieldly i sin verksamhet.

För att kunna inleda och upprätthålla en affärsrelation använder Yieldly externa tjänsteleverantörer (personuppgiftsbiträden). Exempelvis e-mailtjänst, kundregister, drift och värdskap av denna webbplats, molnlagring av dokument såsom avtal, fakturor, rapporter och uppdragshandlingar. Sådana tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med Yieldlys dokumenterade instruktioner.


Tredjelandsöverföring

Vissa av de mottagare som anges ovan kan komma att befinna sig utanför EU/EES. Om så är fallet säkerställer Yieldly att tillräckliga säkerhetsåtgärder har vidtagits, såsom av EU-kommissionen erkänd adekvat skyddsnivå eller standardavtalsklausuler.


Lagringsperiod

Kriterierna för hur länge Yieldly lagrar personuppgifter utgörs av den dataskyddsrättsliga principen om att personuppgifter inte ska lagras längre än vad som är nödvändigt för de ändamål som de samlades in och affärsrelationens (den inom dina personuppgifter har lagrats) komplexitet och omfång.

För vissa behandlingar är det däremot lättare att utfästa en precis lagringsperiod, exempelvis för räkenskapsinformation, eventuella garantiutfästelser, och att prenumerera på nyhetsbrev.

Dina rättigheter

Rätt till åtkomst: Du har rätt att begära och få information om vilka personuppgifter som behandlas och varför.

Rätt till rättelse: Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem korrigerade.

Rätt till radering: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om det inte längre finns något rättsligt skäl att behandla dem.

Rätt till begränsning av behandling: Om vissa villkor är uppfyllda kan individen begära att behandlingen av deras personuppgifter begränsas.

Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter på vissa grunder, som t.ex. berättigade intressen.

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta contact@yieldly.se.

Rätt att lämna in klagomål

Har du har några klagomål avseende Yieldlys behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Ytterligare Information

Vänligen notera att Yieldly kan komma att behandla personuppgifter även i egenskap av personuppgiftsbiträde, beroende på hur affärsrelationen mellan den verksamhet som du företräder och Yieldly ser ut. Om så är fallet struktureras en sådan biträdesrelation.